📖زَیِّنُوا الْقرَانَ بِأصْوَاتِکُم

🔰نخستین اپ تخصصی الحان👇

🖌برای اولین بار ، آموزش تخصصی الحان به شیوه ترتیل
🎙توسط استاد، محسن یاراحمدی 📖قاری _ مدرس _ داور _ ومؤلف
🎵به همراه _ سولفژ ، قرائت و تحلیل مقامات اصلی و فرعی

اجناس مقامات 🎹👈 مقامات اصلی 🎹👈مقامات مرکب 🔸بیات 🔸رست 🔸سه گاه 🔸حجاز 🔸صبا 🔸نهاوند 🔸کرد 🔸عجم 🔸نواأثر 🔸أثرکرد
🔰🎵سولفژ👇اجناس و مقامات اصلی 🎵جنس بیات= ٤ درجه _ ٤ نت 🎹مقام بیات= ٨ درجه _ ٨ نت 👈و.... سایر مقامات
🔰📖قرائت و تلاوت آیات قران کریم با توجه به :👇 📖اجناس 📖مقامات اصلی 📖مقامات مرکب
🔰مقامات مرکب شامل: 🎹👇ترکیبات مقام اصلی بیات : 🎶مقام مرکب شوری 🎶مقام مرکب نهفت 🎶مقام مرکب حسینی
🎹👇 ترکیبات مقام اصلی رست : 🎶مقام مرکب نیروز یا(نوروز) 🔸و.....سایر مقامات مرکبی که در اپلیکیشن ،به ان اشاره شده است.
🎼👇تصاویر و عکس خطوط حامل: 🎼اجناس 🎼مقامات اصلی 🎼مقامات مرکب

تلفن پشتیبانی: 09214268107